Yhdistysprojekti-1

Mistä on kyse?

Avoin kutsu

Yhdistysprojektiin

Uusi, kaikille koirille avoin koiratietokanta tekee tuloaan vuonna 2021.

Koiratietokantaa varten perustetaan rekisteriä ylläpitävä yhdistys, joka samalla edistää nykyaikaisia tarpeita ja arvoja vastaavan koiranjalostuksen ja -harrastuksen kehittämistä. Samalla yhdistys edistää kaikkien koirien, etenkin monirotuisten, asemaa ja tasa-arvoa, sekä jakaa puolueetonta, tieteellisiin tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa mm. vastuullisesta ja eettisestä kasvattamisesta, koiranhankinnasta sekä pentutehtailun vastustamisesta. Lisäksi yhdistys auttaa kasvattajia ja harrastajia verkostoitumaan sekä laatii säännöt tietokantaan merkityn datan kriteereistä sekä lainmukaisesta ja eettisestä kasvatustoiminnasta.

Tällä sivulla olen esitellyt joitakin omia ideoitani yhdistykseen. Ne eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja – pääasiassa suuntaa näyttää se, mihin tutkittu tieto vie, ja myös muiden mielipiteet ja näkökulmat ovat erittäin tervetulleita.

Etsin tällä avoimella kutsulla perustajajäseniä tulevaan yhdistykseen

Lähtökohdat

Miksi yhdistystä tarvitaan?

Yhdistys hallinnoi uuteen tietokantaan syötettäviä tietoja. Tietojen avulla voidaan kartoittaa, mistä Suomen monirotukanta koostuu, sekä samalla koota dataa monirotuisten koirien terveydestä, sukutiedoista ja harrastuneisuudesta. Tietokannan tietojen avulla voidaan myös tutkia ulkosiitokseen pohjautuvaa koiranjalostusta ja sen toimivuutta. Tietokanta on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa myös kansainväliseksi.

Yhdistys pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan myös seuraaviin koiramaailman epäkohtiin:

Organisaatio

Monirotuisilla koirilla, niiden harrastajilla ja kasvattajilla ei ole keskitettyä etujärjestöä – ei Suomessa eikä kansainvälisesti.

FCI sekä Suomen Kennelliitto edustavat virallisesti ainoastaan FCI-rekisteröityjä rotukoiria – FCI:n ja Suomen Kennelliiton tarkoitus on myös edistää yksinomaan puhdasrotuisten koirien kasvatusta ja käyttöä.

Tuki, verkosto & koulutus

Monirotuisten koirien kasvattajille, pennun ostajille ja harrastajille ei ole tarjolla koulutusta, verkostoa eikä tukea.

Monirotuisten koirien pennunostajille ei ole tarjolla tukea tai ohjeita vastuullisen kasvattajan ja itselleen sopivan pennun löytämiseksi tai mikäli esimerkiksi uuden pennun kanssa tulee ongelmia.

Säännöt ja ohjeet

Koska monirotuisten koirien kasvatusta ei säännöstellä minkään organisaation taholta, ovat monirotuisten koirien markkinat niin kutsuttua “villiä länttä”.

Monirotuisten koirien kasvattajalla ei ole mahdollisuutta osoittaa omaa ammattitaitoaan tai vastuullisuuttaan objektiivisesti.

Ideologia

Koiranjalostuksessa on tarjolla tällä hetkellä ainoastaan yksi ideologia, joka perustuu puhdasrotuisuuteen – valinnanvaraa ei ole, vaikka kaikki harrastajat eivät kannata tätä ideologiaa.

Avataan keskustelu sille, millaista tulevaisuuden koirankasvatuksen voisi oikeasti olla – ilman yksittäisen ideologian tuomia rajoitteita.

Faktatietoa, ei olettamuksia

Monirotuisista koirista ja niiden (ulkosiitokseen pohjautuvasta) kasvatuksesta ei ole luotettavaa tilasto- tai tutkimustietoa.

Ei esimerkiksi tiedetä, mistä Suomen monirotuisten koirien kanta koostuu – mitä rotuja monirotuiset koirat sisältävät, mikä on niiden alkuperämaa, millainen terveys niillä on ym.
Tämä on aiheuttanut tilanteen, jossa monet olettamukset ovat saaneet faktan statuksen vain sen vuoksi, että todellisuudessa asioista ei ole riittävästi luotettavaa tietoa. Esimerkiksi väittämät “monirotuiset ovat terveempiä kuin rotukoirat” tai “monirotuisesta ei koskaan tiedä mitä saa” eivät perustu faktatietoon vaan ihmisten omiin kokemuksiin ja olettamuksiin.

Ideologia

Yhdistyksen arvot

Päätökset, säännöt ja ohjeet tulee laatia ensisijaisesti aina koiran kokonaisvaltaista, kestävää hyvinvointia ajatellen sekä luotettavasti tutkittua tietoa hyväksi käyttäen.
Yhdistyksen kanta pentutehtailuun ja muihin eläinsuojelurikkomuksiin on yksiselitteisen kielteinen.
Kaikki koirat alkuperästään ja sukutaustastaan riippumatta ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia – koiran jalostusarvo ei ole koiran itseisarvo.
Koirien omistajien ja kasvattajien on saatava tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti niin arjessa, harrastuksissa kuin kasvatustoiminnassa riippumatta koiransa/koiriensa alkuperästä tai sukutaustasta, tai omistajansa ideologiasta.
Yhdistyksen arvojen ja käytäntöjen on pysyttävä ajan tasalla. Maailma muuttuu, ja sen mukana muuttuvat myös mm. koirien käyttötarkoitukset ja jalostuskäytännöt.

Kasvatus ja jalostus

Kannustetaan koiraharrastuksen ja –kasvatuksen nykyaikaistamiseen, innovatiiviseen ja uudenlaiseen ajatteluun asiantuntijoiden ja viimeisimpien tutkimusten avulla.
Tavoitteena ei ole lisätä monirotuisten koirien määrää vaan kasvatuksen laatua ja tarjota keskustelu- ja yhteistyökanava uusien jalostustapojen kehittämiselle.
Kasvattajia on kannustettava pyrkimään kestävään, pitkäjänteiseen ja tutkittuun tietoon perustuvaan koiranjalostukseen, jossa koiran hyvinvointi asetetaan etusijalle.

Tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikkien koirien, erityisesti monirotuisten…

…kestävää ja vastuullista kasvatus- ja jalostustoimintaa korostaen geneettisen monimuotoisuuden, yhteiskuntakelpoisuuden ja käyttötarkoituksen tärkeyttä sekä kasvattajan vastuuta.
…arvostusta, asemaa yhteiskunnassa sekä tasa-arvoa.
…vastuullista koiranpitoa, hyvinvointia ja terveyttä.
…harrastus- ja kilpailutoimintaa.
Kerätään ja tutkitaan

Tietoa

Kerätään tietoa koirista, erityisesti monirotuisista tietokantaan, joka on kaikkien käytettävissä.

Tulevaisuudessa asiantuntijat voivat kerätyn datan ja dokumentoidun kasvatustyön perusteella suorittaa tutkimuksia aiheeseen liittyen.

Tuetaan, opastetaan ja

Valistetaan

Kasvattajilla, omistajilla ja harrastajilla on oikeus laadukkaaseen, tieteeseen pohjautuvaan tietoon riippumatta omistamansa koiran rodusta tai roduttomuudesta.

Varmistetaan, että kasvattajilla ja pennunostajilla on käytössään työkaluja ja tukea, kun niitä tarvitaan.

Kehitetään uudenlaisia

Työkaluja kasvattajille

Uudenlaiset työkalut kasvatustoimintaan liittyen hyödyttävät jokaista kasvattajaa.

Erilaiset koirille suoritettavat testit ja katselmukset, jotka on kehitetty yhteistyössä ammattilaisten kanssa, voivat edistää huomattavasti kasvattajien tekemää työtä.

Koulutuksia, testejä ja muita

Tapahtumia

Järjestetään koulutuksia, luentoja ja kursseja koirien kasvattajille sekä harrastajille, ja kehitetään kaikille koirille avoimia testejä, kilpailuja ja kokeita asiantuntijoiden avustuksella.

Kannustetaan erityisesti monirotuisten koirien omistajia tavoitteelliseen harrastamiseen.

Lähitulevaisuus

Kehitetään uusi

Koiratietokanta

Allekirjoittanut toteuttaa AMK-opintojensa opinnäytetyönä kaikille koirille avoimen koiratietokannan vuoden 2021 kesällä.

Tietokantaan voidaan syöttää koiran perustietojen lisäksi mm. sukutiedot, terveystiedot, kilpailu- ja koetulokset.

Vuoden 2021 aikana tietokantaan saadaan yllämainitut perustoiminnallisuudet, mutta jatkossa sitä voidaan kehittää eteenpäin mm. yhdistyksen jäsenten toiveiden pohjalta.

Yhdistystä tarvitaan tämän osalta erityisesti:

Tietokannan tietojen, eli rekisterin, hallinnointiin
Rekisteröintikäytäntöjen, sääntöjen ja ohjeitten määrittelyyn
Pentutehtailun ja epäeettisen kasvattamisen vastustamiseen
Kestävän ja vastuullisen kasvattamisen edistämiseen
Perustetaan rekisteriä pitävä

Yhdistys

Tietokannan yhteyteen perustetaan sitä hallinnoiva yhdistys.

Yhdistys on tavoitteena perustaa keväällä 2021.

Perustamista varten haetaan tällä hetkellä perustajajäseniä ensimmäiseen hallitukseen.

Lue lisää osallistumisesta

Yhdistystä perustaessa määritetään yhdessä perustajajäsenten kanssa mm.

Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet
Yhdistyksen ja rekisteröinnin säännöt sekä ohjeet
Ideologian peruspilarit (joiden pääpiirteet tällä sivulla on esitelty)
Muut yhteiset säännöt ja protokollat

Tiedon kerääminen ja analysointi

Rekisterin data – millaisista koirista Suomen monirotukanta todellisuudessa koostuu?
Kyselyt, jäsenkyselyt – mitä yhdistykseltä toivotaan?
Toiminnan kehittäminen saadun/kerätyn tiedon pohjalta

Tiedon jakaminen

Yhdistyksen tietopankki, joka sisältää yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa laadittuja artikkeleita ja muuta tietoa mm. koirankasvatuksesta, genetiikasta ja jalostuksesta risteytys-/monirotukasvatuksen näkökulmasta
Pennun hankintaopas – ohjeita ja neuvoja erityisesti vastuulliseen monirotuisen koiran hankintaan
Ohjeita koirien terveystutkimuksiin – miksi ja miten niitä tehdään
Yhdistyksen markkinointi ja edustaminen
Rekisteröintitapahtumat
Some-näkyvyys ja -kampanjat

Muita tulevaisuuden näkymiä

Yhdistyksen tavoitteet ja suunnitelmat voivat muuttua kerätyn datan, uusien tutkimustulosten ja jäsenten toiveiden pohjalta. Tässä on kuitenkin esitelty joitakin ideoita, joita tulevaisuudessa yhdistyksessä voitaisiin kehittää eteenpäin.

Kasvattajan työkalut

Yleisten kasvatus- ja jalostussääntöjen sekä -ohjeitten laadinta
Kasvattajakurssi
Koiran rakennekatselmus
Perinnöllisiin ominaisuuksiin keskittyvä “luonnetesti”
Kasvattajan asiantuntemuksen todentaminen, esim. sertifiointi?
“Sertifioitujen” kasvattajien listaus esim. tietokantaan
Pentuerekisteröinnit, jalostuskoirarekisteri
Tulevaisuudessa mahdollisesti joidenkin kasvatettavien koiratyyppien standardointi tmv. kerätyn datan perusteella

Tavoitteellisuuden lisääminen

Yhteistyö mm. koirankouluttajien kanssa – sitoutuminen tasa-arvoiseen kohteluun ohjaajan koiran rodusta tai roduttomuudesta riippumatta
Tavoitteita ja kannustimia monirotuisten koirien harrastamiseen
Yhdistyksen jakamat kiertopalkinnot yms.
“Valionarvojen” myöntäminen (jos näyttelytuloksen korvaava rakennekatselmus kehitetään)

Minusta

Nina Ojala

Olen harrastanut koiria yli 10 vuotta, koirien risteytyskasvatuksen aloitin vuonna 2012. Lisää kasvatusprojektistani voit lukea osoitteessa: https://noyalteam.net

Opiskelen ammattikorkeakoulussa tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi. Aion tehdä yhdistyksen rekisterin koiratietokannan opinnäytetyönäni kesällä 2021.

Usein kysytyt kysymykset

Tämän sivuston yhteydessä monirotuisella koiralla tarkoitetaan kaikkia koiria, jotka ovat kahden tai useamman rodun risteytyksiä, tai niiden alkuperä on tuntematon. Periaatteessa myös kaikki ei-FCI-rekisteröidyt koirat voidaan lukea monirotuisiksi, mutta yhdistyksen tarkoituksena on nimenomaan hälventää rotujen tuomaa leimaa ja korostaa sensijaan koiran todellista käyttötarkoitusta ja tyyppiä.

Lähtökohtana on, että kaikki koirat voidaan rekisteröidä tietokantaan. Tarkempia sääntöjä ei kuitenkaan ole vielä laadittu.

Lue kohta “Tule mukaan projektiin”. Jäseneksi yhdistykseen voit liittyä, kun se on perustettu. Tieto tästä tulee myöhemmin näille sivuille.

Tämä ei pidä paikkaansa. Siitä tosin, kuinka tehokasta ja hyödyllistä ulkosiitokseen pohjautuva jalostus on, ei ole varmaa tietoa. Yhdistys pyrkii keräämään dataa vastatakseen juuri tähän kysymykseen.

Koska monirotuisien koirien kasvattajilla ei ole katto-organisaatiota, kukin kasvattaja määrittelee itse omat kriteerinsä. On totta, että osa kasvattajista tekee epäjohdonmukaista kasvatustyötä, eikä noudata määrittelemiään kriteerejä. Juuri tämän vuoksi yhteiset pelisäännöt ovat tärkeitä – lienee esimerkiksi itsestään selvää, että jalostukseen käytettävien koirien tulee olla terveitä ja hyväluonteisia – yhdistyksen sääntöjen avulla voidaan määrittää yhteiset kriteerit kasvattajille.

Tarkoituksena ei missään nimessä ole poistaa kriteerejä jalostuksesta, vaan miettiä, mitkä kriteerit ovat oikeasti tarpeen (esimerkiksi, kuinka tärkeää rodun puhtaus tai esimerkiksi väri lopulta on) ja mitä pitäisi ehkä ottaa entistä tarkemmin huomioon (luonne, terveys). Mm. sisäsiitoksen (ja sen varianttien) tuomia haittoja ja etuja on puitu ja tutkittu jo pidempään, mutta koirien ulkosiitokseen pohjautuvasta jalostuksesta on hyvin vähän tutkittua tietoa. Tietokanta ja sitä tukeva yhdistys perustetaan valaisemaan juuri tätä tutkimatonta ja tilastoimatonta “puolta” koirankasvatuksessa.

Tule mukaan projektiin

Perustajajäseneksi

Yhdistys on tarkoitus perustaa keväällä 2021, jota varten haen nyt perustajajäseniä yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen.

Perustajajäsenten tulee olla koiramaailmassa luotettavaksi ja rehelliseksi tunnettuja henkilöitä, joilla on kokemusta koirien kasvattamisesta, kouluttamisesta tai muusta harrastamisesta. Eduksi katsotaan alaan liittyvä koulutus, mutta se ei ole pakollista.

Perustajajäsenten tulee myös olla oma-aloitteisia, yhteistyökykyisiä ja sitoutuneita yhdistyksen toimintaan. Asioita tulee osata tarkastella objetiivisesti ja analyyttisesti, ilman fanatismia. Perustajajäsenet laativat yhteisen protokollan siitä, miten yhdistystä edustetaan julkisesti. Yhdistyksen päätökset tulee tehdä ennenkaikkea koirien etua ajatellen.

Jos olet kiinnostunut perustajajäseneksi ryhtymisestä, lähetä esittely itsestäsi sekä kerro hieman näkökulmastasi koiramaailmaan ja mahdollisista ideoistasi yhdistyksen toimintaan. Jos sinulla on ammattitaitoa jossakin yhdistystä hyödyttävässä asiassa (esim. tietotekniikka), kerro toki siitäkin.

Kaikki perustajajäsenet pääsevät tutustumaan keskenään ennen sitovia päätöksiä, joten ota rohkeasti yhteyttä – ensimmäinen yhteydenotto ei ole millään lailla sitova. Vastaan myös mielelläni askarruttaviin kysymyksiin.

Perustajajäsenten haku päättyy, kun sopivat henkilöt on löydetty.

Muu yhteistyö

Yhdistyksessä on tarvetta myös eri alojen asiantuntijoille sekä muille yhteistyökumppaneille, joten jos koet voivasi olla avuksi, ota rohkeasti yhteyttä ja kerro ideastasi!

Lisätietoa yhdistyksen edistymisestä tulee tälle sivulle myöhemmin.

×

Table of Contents