Koirayhdistysprojekti

Työnimi:

Suomen Koirarekisteri

Kaikkien koirien nykyaikaisen, tutkittuun tietoon pohjautuvan koiranjalostuksen ja -harrastamisen kehittämistä edistävä yhdistys sekä kaikille koirille avoin koiratietokanta.

Missä mennään?

Tietokannan kehittäminen alkaa

Tietokannan varsinainen kehitystyö alkaa. Yhdistys aloittaa toimintaansa tämän rinnalla.

Lue lisää tietokannasta

Tietokannan valmistuminen ja julkistus

Tietokannan on tarkoitus valmistua syksyn 2021 aikana.

Toiminnan kehittäminen

Jatkossa yhdistys kehittää edelleen toimintaansa mm. tietokannasta kerätyn tiedon ja jäsentensä palautteen perusteella.

Yhdistyksen arvot ja tavoitteet

Yhdistyksen arvot

Yhdistyksen tulee toimia arvojensa mukaisesti. Arvot kirjataan myös perustamissääntöihin.

 • Koiran hyvinvointi etusijalla

  Päätökset, säännöt ja ohjeet tulee laatia ensisijaisesti aina koiran kokonaisvaltaista, kestävää hyvinvointia ajatellen sekä luotettavasti tutkittua tietoa hyväksi käyttäen.

 • Etiikka ja lakien noudattaminen

  Yhdistys osallistuu pentutehtailun ja epäeettisen kasvatuksen vastustamiseen. Yhdistyksen kaikessa toiminnassa noudatetaan Suomen lakeja ja edistetään erityisesti eläinsuojelulain toteutumista.

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

  Koirien, omistajien ja kasvattajien on saatava tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti niin arjessa, harrastuksissa kuin kasvatustoiminnassa riippumatta koiransa/koiriensa alkuperästä tai sukutaustasta, tai omistajansa ideologiasta.

 • Nykyaikaisuus

  Yhdistyksen arvojen ja käytäntöjen on pysyttävä ajan tasalla. Maailma muuttuu ja uutta tutkimustietoa saadaan jatkuvasti lisää. Sen myötä muuttuvat myös mm. koirien käyttötarkoitukset ja jalostuskäytännöt.

 • Laadukas kasvatustoiminta

  Tavoitteena ei ole lisätä monirotuisten koirien määrää vaan kasvatuksen laatua ja tarjota yhteisö ja tuki myös rotukoirajalostuksen ulkopuolisille kasvattajille sekä omistajille. Kasvattajia on kannustettava pyrkimään eettiseen, kestävään ja tutkittuun tietoon perustuvaan koiranjalostukseen, jossa koiran hyvinvointi asetetaan etusijalle.

Yhdistyksen tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteet on laadittu yhdistyksen arvojen pohjalta. Tavoitteet voivat muuttua ja kehittyä toiminnan edetessä.

 • Kaikille koirille avoin tietokanta

  Kerätään tietoa koirista, erityisesti monirotuisista tietokantaan, joka on kaikkien käytettävissä. Tietokannan avulla voidaan kerätä tilastoja mm. monirotuisista koirista sekä helpottaa kasvattajien ja pennunostajien tiedonhakua.

 • Tiedon jakaminen

  Kasvattajilla, omistajilla ja harrastajilla on oikeus laadukkaaseen, tieteeseen pohjautuvaan tietoon riippumatta omistamansa koiran rodusta tai roduttomuudesta. Varmistetaan, että kasvattajilla ja pennunostajilla on käytössään työkaluja ja tukea, kun niitä tarvitaan.

 • Työkaluja kaikille kasvattajille

  Kaikille koirille avoimet testit ja katselmukset - monirotuisille koirille ei tällä hetkellä ole tarjolla esimerkiksi tervettä rakennetta tai luonnetta mittaavia testejä. Tietokantaa kehitetään myös kasvattajien toiveiden pohjalta.

 • Toimintaa ja tapahtumia

  Järjestetään koulutuksia, luentoja ja kursseja koirien kasvattajille sekä harrastajille, ja kehitetään kaikille koirille avoimia testejä, kilpailuja ja kokeita asiantuntijoiden avustuksella. Kannustetaan erityisesti monirotuisten koirien omistajia tavoitteelliseen harrastamiseen.

 • Tasa-arvon edistäminen

  Edistetään koirien ja niiden harrastajien välistä tasa-arvoa niin arjessa kuin harrastuksissa. Koirakoiden on saatava tasa-arvoista kohtelua ohjaajan koiran rodusta tai roduttomuudesta riippumatta. Kehitetään tavoitteita ja kannustimia monirotuisten koirien harrastamiseen.

Miksi yhdistystä tarvitaan?

Koiramaailmassa pitkään olleille on selvää, että yhteisössämme vallitsee tiukka kahtiajako - rotukoirat ja monirotuiset. Tähän on saatava muutos.

 • Ei etujärjestöä tai sääntöjä

  Risteytyskoirilla, monirotuisilla, niiden harrastajilla ja kasvattajilla ei ole keskitettyä etujärjestöä – ei Suomessa eikä kansainvälisesti. FCI sekä Suomen Kennelliitto edustavat virallisesti ainoastaan FCI-rekisteröityjä rotukoiria – FCI:n ja Suomen Kennelliiton tarkoitus on myös edistää yksinomaan puhdasrotuisten koirien kasvatusta ja käyttöä. Monirotuisten ja risteytyskoirien kasvatusta ei säännöstellä minkään organisaation taholta. Kasvattajilla ei ole mahdollisuutta osoittaa omaa ammattitaitoaan tai vastuullisuuttaan objektiivisesti.

 • Ei verkostoa tai tukea

  Erityisesti monirotuisten ja risteytyskoirien kasvattajille, pennun ostajille ja harrastajille ei ole tarjolla koulutusta, verkostoa eikä tukea. Moni harrastaja, omistaja ja kasvattaja on kokenut syrjintää ja jopa vainoa vain sen vuoksi, että omistaa tai kasvattaa monirotuisia koiria.

 • Ei faktatietoa, vaan olettamuksia

  Monirotuisista, risteytyskoirista ja niiden ulkosiitokseen pohjautuvasta kasvatuksesta ei ole kattavaa tilasto- tai tutkimustietoa. Esimerkiksi väittämät “monirotuiset ovat terveempiä kuin rotukoirat” tai “monirotuisesta ei koskaan tiedä mitä saa” eivät perustu faktatietoon vaan ihmisten omiin kokemuksiin ja olettamuksiin.

 • Yksi ideologia

  Koiranmaailmassa vallitsee tällä hetkellä ainoastaan yksi organisoitu ideologia, joka perustuu puhdasrotuisuuteen, alkuperäisten ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen vaalimiseen. Valinnanvaraa ei ole, vaikka kaikki harrastajat eivät kannata tätä ideologiaa. Yhdistyksen on tarkoitus tuoda vaihtoehto tämän rinnalle.

Tietokanta

Tietokannan ensimmäinen alustava prototyyppi kehitettiin loppuvuodesta 2020. Alkukesästä 2021 tietokannalle tehdään vielä kattava käyttäjäkartoitus sekä lopullinen prototyyppi, jonka pohjalta varsinaista sovellusta lähdetään kehittämään. Tavoitteena on, että tietokanta voidaan julkaista loppuvuodesta 2021.

Alla on esitelty tietoja, joita tietokantaan voidaan syöttää. Ensimmäisen tietokantaversion varsinainen sisältö päätetään kuitenkin lopullisesti yhdistyksen kesken. Tietokannan esimmäiseen versioon tulevat perusominaisuudet, mutta tietokantaa on tarkoitus kehittää jatkossa mm. jäsenten toiveiden pohjalta.

 • Perustiedot

  Kuten nimi, mikrosirutiedot, alkuperämaa, sukupuoli ja syntymäaika.

 • Kasvattaja- ja omistajatiedot

  Koirien kasvattaja- ja omistajatiedot voidaan kerätä tietokantaan lain sallimissa puitteissa. Tietojen julkaisuun vaaditaan aina lupa asianosaiselta.

 • Ulkoiset piirteet

  Tiedot koiran ulkoisista piirteistä kuten väristä, karvanlaadusta, koosta ja rakenteesta. Koirat voidaan jaotella rakennetyyppien mukaan. Kuvien lisäysmahdollisuutta selvitetään.

 • Geenitestit

  Kuten polveutumistestit, väri-/rakennegeenitestit, geneettisten sairauksien testit ym. MyDogDNA- ja Embark-liitettävyyttä selvitetään.

 • Terveystulokset

  Kuten terveystutkimustulokset, allergiat, sairaudet ym.

 • Kilpailutulokset

  Erilaiset kilpailu- ja koetulokset.

 • Sukutiedot

  Sukutaulu siltä osin kun se on tiedossa/varmennettavissa, sisarukset, pentueet.

 • Tiedon lähde

  Jokaisen tiedon kohdalle voidaan merkitä, mistä tieto on peräisin. Tieto voi olla esimerkiksi kasvattajalta, omistajalta tai eläinlääkäriltä.

Toimintasuunnitelma

Varsinainen toimintasuunnitelma päätetään yhdistyksen kesken. Tässä on kuitenkin esitelty joitakin ideoita yhdistyksen lähitulevaisuuden projekteiksi.

 • Tietokannan kehittäminen ja ylläpito

  Vuoden 2021 aikana tietokantaan saadaan perustoiminnallisuudet, mutta jatkossa sitä voidaan kehittää eteenpäin mm. yhdistyksen jäsenten toiveiden pohjalta. Yhdistys hallinnoi rekisteriä ja siihen liittyviä sääntöjä sekä ohjeita. Näin pyritään edistämään myös monirotuisten koirien vastuullista kasvattamista sekä pentutehtailun ja epäeettisen kasvatuksen vastustamista.

 • Verkostoituminen ja viestintä

  Luodaan kontakteja eri yhteistyötahoihin ja kehitetään yhdistyksen tunnettuutta. Lähdetään lisäämään näkyvyyttä sosiaalisissa medioissa. Järjestetään kampanjoita ja tapahtumia. Tuodaan myös monirotuisia koiria ja niiden harrastajia näkyväksi ja lisätään niiden arvostusta yhteiskunnassa.

 • Tiedon jakaminen

  Perustetaan yhdistyksen tietopankki, joka sisältää yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa laadittuja artikkeleita ja muuta tietoa mm. koirankasvatuksesta, genetiikasta ja jalostuksesta sekä viimeisimmistä koira-alan tutkimuksista. Laaditaan selkokieliset ohjeet mm. siitä, miten monirotuisten koirien terveyttä voidaan tutkia, mitä monirotuisen koiran kanssa voi harrastaa. Laaditaan pennun hankintaopas – ohjeita ja neuvoja erityisesti vastuulliseen monirotuisen koiran hankintaan.

 • Kasvattajatoiminnan kehittäminen

  Yleisten kasvatus- ja jalostussääntöjen sekä -ohjeitten laadinta, kasvattajakurssin kehittäminen, kasvattajan asiantuntemuksen todentaminen, esim. sertifiointilla. Sertifioiduista kasvattajista lista helpottamaan pennun ostajia.

 • Rakennekatselmus ja luonnetesti

  Monirotuisten koirien jalostusarvoa ei tällä hetkellä voida mitata millään standardoidulla testillä tai kokeella. Kaikille koirille avoin rakennekatselmus, jossa koiraa verrataan nk. peruskoiraan sekä luonnetesti, jossa keskityttäisiin erityisesti periytyviin luonneominaisuuksiin, olisivat ensimmäiset askeleet tällä saralla.

 • Tavoitteellisuuden lisääminen

  Kannustetaan tavoitteelliseen harrastamiseen myös monirotuisten koirien kanssa - koirakolla on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ohjaajan koiran rodusta tai roduttomuudesta riippumatta. Kehitetään tavoitteita ja kannustimia monirotuisten koirien harrastamiseen ja niiden pohjalta erilaisia tapahtumia, kilpailuja ja muuta aktiviteettia.

Perustajajäsenten haku

Yhdistykseen perustamiseen haetaan vielä ainakin yhtä perustajajäsentä muodostamaan yhdistyksen ensimmäinen hallitus. Tavoitteena on saada yhdistys perustettua kevään 2021 aikana.

Perustajajäsenten haku päättyy 31.3.2021

Perustajajäsenten tulee olla koiramaailmassa luotettavaksi ja rehelliseksi tunnettuja henkilöitä, joilla on kokemusta koirien kasvattamisesta, kouluttamisesta tai muusta harrastamisesta. Eduksi katsotaan alaan liittyvä koulutus, mutta se ei ole pakollista. Myös muiden alojen osaamisesta on hyötyä.

Perustajajäsenten tulee myös olla oma-aloitteisia, yhteistyökykyisiä ja sitoutuneita yhdistyksen toimintaan. Asioita tulee osata tarkastella objetiivisesti ja analyyttisesti, ilman fanatismia. Perustajajäsenet laativat yhteisen protokollan siitä, miten yhdistystä edustetaan.

Jos olet kiinnostunut perustajajäseneksi ryhtymisestä, lähetä lyhyt esittely itsestäsi ja sovitaan etätapaaminen.

Projektin takana

Nina Ojala

Olen harrastanut koiria yli 10 vuotta, koirien risteytyskasvatuksen aloitin vuonna 2012.

Opiskelen ammattikorkeakoulussa tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi. Aion tehdä yhdistyksen rekisterin koiratietokannan opinnäytetyönäni kesällä 2021.